array(4) { [0]=> array(1) { [0]=> string(4) "home" } [1]=> array(1) { [0]=> string(15) "specialistaties" } [2]=> array(1) { [0]=> string(7) "contact" } [3]=> array(1) { [0]=> string(21) "wettelijke_informatie" } }

ISABEL MALFAIT

Isabel Malfait studeerde aan de RU Gent waar zij in 2001 met onderscheiding afstudeerde als licentiaat (master) in de Rechten, optie sociaal en economisch recht.
Zij is sinds 2001 advocaat te Kortrijk en verbonden aan het kantoor Sustronck-Vandekerckhove-Verhaeghe.
Zij is tevens sedert 2007 geaccrediteerd jeugdadvocaat.
Vanaf januari 2016 start zij ook een bijkantoor te Zulte.
U kan bij haar terecht voor adviezen over al uw juridische vragen, de redactie van overeenkomsten en andere juridische documenten, het voeren van onderhandelingen, bemiddeling in familie- en in handelszaken en bijstand tijdens expertises. Zo nodig behartigt zij uw belangen in het kader van administratieve, gerechtelijke en arbitrale procedures in elk gerechtelijk arrondissement van België.
Zij is vertrouwd met alle rechtsmateries, behoudens het publiek recht, met een bijzondere specialisatie in het personen- en familierecht, vastgoedrecht, verbintenissen- en contractenrecht, aansprakelijkheidsrecht en handelsrecht.

Isabel Malfait

SPECIALISATIES

Personen- en Familierecht

 • Afstamming
 • Adoptie
 • Jeugdrecht
 • Huwelijk of ongehuwd samenwonen
 • Echtelijke problemen en echtscheiding (met onderlinge toestemming of in procedure)
 • Regelingen na partnerbreuk
 • Verdelingen na echtscheiding of partnerbreuk
 • Onderhoudsgeld
 • Recht op persoonlijk contact
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Vermogensplanning

Verbintenissen- en Contractenrecht

 • Verkoop (onder meer productaansprakelijkheid)
 • (Huis)huur
 • Handelshuur
 • Pacht
 • Aanneming en bouwrecht
 • Lening
 • Bewaargeving
 • Lastgeving
 • Borgtocht

Vastgoedrecht

 • Eigendom
 • Mede- eigendom en appartementsrecht
 • Vruchtgebruik
 • Erfpacht en opstal
 • Erfdienstbaarheden
 • Gemene muur en afpaling
 • Burenhinder
 • Makelaarsovereenkomst
 • Huur/Verkoop onroerende goederen

Aansprakelijkheidsrecht

 • Burgerlijke aansprakelijkheid wegens de inbreuk op een contract/een ongeval of fout
 • Begroting van materiële en lichamelijke schade

Handelsrecht

 • Handelsovereenkomsten (distributie, agentuur, franchise, ...)
 • Marktpraktijken en consumentenbescherming
 • Incasso

WETTELIJKE INFORMATIE

ALGEMEEN

Isabel Malfait draagt de beroepstitel van advocaat. Zij is lid van de Orde van Advocaten aan de balie van Kortrijk en van de Orde van Vlaamse balies.

Isabel Malfait is in de Kruispuntbank voor Ondernemingen ingeschreven onder het volgende nummer :BTW BE0817.358.622

De beroepsaansprakelijkheid van alle advocaten wordt via de Balie van Kortrijk verzekerd bij NV ETHIAS voor een bedrag van 1.250.000,00 € per schadegeval. De aansprakelijkheid van Isabel Malfait wordt uitdrukkelijk tot het verzekerde bedrag beperkt.

Alle advocaten zijn onderworpen aan de deontologische regels en gedragscodes eigen aan het beroep van advocaat. Deze regels kunnen geraadpleegd worden op de webstek van de Orde van Vlaamse Balies of van de Orde van advocaten bij de Balie van Kortrijk.

Inbreuken kunnen worden gemeld aan de Stafhouder van de Balie van Kortrijk, wiens kantoor gevestigd is in het gerechtsgebouw I, Burgemeester Nolfstraat 10 A te 8500 Kortrijk.

ERELOONSTATEN

De ereloonstaten bevatten drie elementen:

Kantoorkosten

Gerechtskosten

Erelonen

De kantoorkosten omvatten de algemene kosten voor de werking van het kantoor en de specifieke, aan een welbepaald dossier toe te rekenen kosten voor de uitvoering van de opdracht van de cliënt. Specifieke kosten zijn onder meer de kosten van aanmaak van een dossier, briefwisseling, aangetekende zendingen, verplaatsingen, prints en kopies, e-mails, faxen en telefonische oproepen. Al deze kosten worden aangerekend aan een vast tarief, dat aan het begin van elk jaar wordt vastgesteld voor het komende werkjaar. In die tarieven zijn de algemene kantoorkosten verrekend.

De gerechtskosten zijn de kosten die het kantoor heeft voorgeschoten aan derden, zoals de gerechtsdeurwaarder, de griffie, vertalers of openbare instanties. Die kosten worden nominaal doorgerekend aan de cliënt.

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaten geleverde diensten. Bij het bepalen van het ereloon wordt rekening gehouden met het belang van de zaak, de ervaring en de specialiteit van de advocaat, de hoogdringendheid of specificiteit van de opdracht en de financiële mogelijkheden van de cliënt. In bepaalde gevallen wordt het ereloon op uurbasis berekend aan het gebruikelijke uurtarief, dat aan het begin van elk jaar wordt vastgesteld voor het komende werkjaar.

Er kan ook een vast bedrag worden aangerekend voor een welbepaalde procedure of onderdeel van een procedure.

Ten slotte kan de vergoeding geheel of gedeeltelijk worden bepaald in functie van het bekomen resultaat.

Vóór de opdracht wordt uitgevoerd en lopende de behandeling van elke zaak, kunnen één of meerdere provisies (voorschotten) op het uiteindelijke ereloon worden aangerekend.

Alle ereloonstaten moeten binnen de maand na verzending worden betaald. Na het verstrijken van deze termijn is de cliënt, ook al is hij geen handelaar, na ingebrekestelling een contractuele nalatigheidintrest verschuldigd aan de intrestvoet die wordt bedongen onder het artikel 5 van de Wet van 02.08.2002 betreffende de bestrijding van betalingachterstand in handelszaken.

DERDENGELDEN

Alle bedragen die het kantoor voor rekening van de cliënt ontvangt of van de cliënt ontvangt met de opdracht om deze aan derden over te maken, worden binnen de kortst mogelijke tijd doorgestort aan de persoon aan wie de gelden toekomen.

De cliënt staat het kantoor voor de ganse duur van de opdracht uitdrukkelijk toe om de bedragen, die ontvangen worden in zijn naam en voor zijn rekening, in te houden tot dekking van de openstaande provisies en/of ereloonstaten. De cliënt wordt daarvan schriftelijk op de hoogte gebracht met mededeling van een detail van de in rekening gebrachte bedragen.